Maaliif Du’u?

By Eebbisaa Baayisaa (article posted on his facebook page) Hospitaala beekamaa tokko keessatti ture. Kutaa waldhaanamtoota dhibee tasaati. Dhukkubsatoonni kutaa kana keessatti du’uun amaleeffatamaadha. Maaliif? Namoota balaa tasaa adda addaan miidhamantu dhufu. Balaa konkolaataa, balaa ibiddaa, namaan wal lolanii…baay’eetu dhufu. Hojjetoota hospitaalichaa hundatti gaaffii kan ta’e garuu dhimma tokkotu jira. Read more…

Natti Dhaga’ama, Natti Dhaga’ama!

(Yaadannoo Sabboontota Qabsoo Bilisumaa Oromo tiif wareegaman, This poem is adapted from Martyred Poems: I Feel, I Feel – Martyred Soldiers Pain – Poem by Seema Jayaraman) Hirribni dur du’eeImimaan ni gu’ee Yeroo giittii sana,            Tasa yoon gadooduu,          Kufee gangaladhu! Caala natti ulfaatee,             Waarroon gabruma,            Tokkumaan Read more…

Liqaan Itoophiyaa Saffisaan Tullamee Gaara Guddaa Ta’aa Jira

(First published in English on Dinagddee.com blog as Ethiopia’s Rapidly Inflating Debt Mountain, January 3, 2020) Qaasim Amaanoo (Gullallee Postiif Afaan Oromootii akka hiikeetti) *** Mudde 2019 ALA qofa keessa liqiin Itoophiyaa hanga doolara Ameerikaa Biliyoona 9 tiin dabalee jira. Dhaabbileen liqii garagaraa, dhaabbanii maallaqa Addunyaa (International Monetary Fund, IMF) Read more…

Rakkoolee Wal-qaxxamuran: Waliingahiinsa Barnoota Olaanoo fi Ramaddii Barattootaa Itoophiyaa

Barruuleen kunu dura bloog pejii kana irraatti Afaan Ingliffaatiin Mismatch Troubles: Access to Higher Education vs. Student Placements in Ethiopia jedhamee maxanfamee turee. Kuni akka Qaasim Amaanoo Afaan Oromooti hiikee “Gullallee Post” magaazina jedhuu irratii maxanseetii. ***** Oduun gaddisiisaan Yuunivarsiitota adda addaa irraa dhagahaman baayyisee miira koo kan tuqeedha. Kunis Read more…

Sabni Ati Akkasii Jedhee Yoo Yaadee fi Amanee, Atumtuu Akkasuma Tawun Kee Hin Ooluu

Ganama ar’aa, Taye Dandea fuula facebook isa irrattii waa katabee, Afaan Oromoo tiin!  Katabbii isaa kan calqabee, jecha Dr Abiy Ahmed tokkoonii.  Innis:  “Oromoon kan Itoophiyaa, Itoophiyaanis kan Oromoo” Hordoftootni Taye fi qeeqtotni isa samoona kana wal dhadheessa akka turan naaf gala.  Yaadniin kana gadditti keenuu, sana keesa akka wal Read more…

Dhiichisa

Dur ilmii Oromoo – yoo lolatuu, Shimala qaqee – waaliin dhayee yoo qolatuu! Lola shaakaluu – dhiichiisaa, Booree galee kaasani – garaa wal boreesaa! Waraanaa yoo qophaawuu, Guyyaa giitiif – yoo si’aawuu! Yoo harqqaa geerraru – diina kokkee qaabuuf hudhee, Akkas jedha turee – wal jelaa fuudhee! “Ya hiriyee sii Read more…

DHAKAA FI CIRRACHA WALIRRA TUULUU DUWWAAN GUDDINA DINAGDEE HIN FIDUU!

Waggaa shanan tokko fuuldura, barattoota univarsiti eebissuu dhaaf hooggantoonii ODP (enna sana OPDO), bakka addaa addaa ti ergamani turan.  Hundii saanii yoo haasaa godhan, waanuma tokko irratii xiyyeeffatan:  wal ijaaraatii kobil stoonii dhan daandii tolchaa! Kana turee dhaamsi saanii.  Hojjaan haatuffatamu jechuu koo mitii, waan faala waayiin dhaamsa sana keessati Read more…